Stichting Zwerfdieren Kreta is ANBI.Belastingvoordeel


Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.


Inkomsten- en vennootschapsbelasting


Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).


Schenk- en erfbelasting


Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.


Giftenaftrek


Giftenaftrek geniet u als donateur indien u geeft aan een goed doel die door de Belastingdienst is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. De Belastingdienst betaalt dus onder voorwaarden mee aan uw schenkingen. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst u na de aangifte inkomstenbelasting het verschil terug betaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om zelf meer over te houden of het voordeel mee te schenken aan de ANBI van uw voorkeur.


De Belastingdienst kent voor particulieren 2 soorten aftrekbare schenkingen. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, mogen zij geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen van de donateur.


Giftenaftrek: Volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting


Periodiek schenken ook wel periodieke giften of lijfrenteschenkingen genoemd zijn volledig aftrekbaar voor u als donateur. De basis voor deze schenking is dat u een overeenkomst sluit met een ANBI waarbij u zichzelf verplicht om gedurende een minimale periode van vijf jaar, jaarlijks een vast bedrag  te schenken. Deze overeenkomst moet direct stoppen bij het overlijden van de schenker. Vanaf 2014 kan deze overeenkomst zelf door de donateur en het goede doel worden opgesteld, via een notaris of door middel van een modelovereenkomst van de Belastingdienst worden opgesteld.


Giftenaftrek: Niet of beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting


Voor de aftrek van “gewone giften” geldt een drempelbedrag en een maximum die afhankelijk is van uw inkomen. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Heeft u een fiscaal partner? Ja, dan moet u het inkomen en de giften bijelkaar optellen. Het aftrekbare bedrag mag u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. In veel gevallen komt men niet eens over de drempel of slechts voor een klein gedeelte en zijn giften dus niet of slechts voor een gedeelte afrekbaar.


Wat is periodiek schenken?


Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariele of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.


Wat zijn de voordelen voor mij als donateur?


Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:


meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of

meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator >>>.


Wat zijn de voordelen voor de ANBI’s?


De voordelen voor de goede doelen zijn dat zij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgen om hun doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan het goede doel op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.


Hoe regel ik een periodieke schenking?


Wilt u een bestaande donatie omzetten of wilt u direct een goed doel steunen met een periodieke schenking dan heeft u een schenkingsovereenkomst nodig. Deze overeenkomst moest tot 2013 nog bij notariele akte. Met ingang van 1-1-2014 mag deze overeenkomst ook bij onderhandse schenkingsovereenkomst. U kunt dit direct online regelen door uw eigen schenkingsovereenkomst en volmacht samen te stellen.


Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar


Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken. Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was. Let op! U moet schriftelijk overeengekomen met de ANBI dat u ook mag stoppen met de jaarlijkse uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid, onvrijwillig werkloos worden, faillisement of geen ANBI meer zijn van de instelling.


Gift is rentedragende schuld geworden


Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt. Volgens de Belastingdienst moet deze schuld rentedragend zijn geworden om voor aftrek in aanmerking te komen. Van rentedragend worden is volgens de Hoge Raad geen sprake indien rente is verschuldigd wegens vertraging in de nakoming. De uitleg van de Belastingdienst lijkt niet geheel in lijn met de Hoge Raad uitspraak: ECLI:NL:PHR:2012:BY8161.


Betalingen voor het tekenen van de schenkingsovereenkomst periodieke gift


Mogen betalingen gedaan voordat de overeenkomst periodieke gift door schenker en begiftigde is ondertekend, worden meegerekend als periodieke gift in het betreffende kalenderjaar?   Nee!

De schenking/jaarlijkse uitkering moet berusten op een bij akte van schenking aangegane verplichting. Daarvan is geen sprake wanneer de betaling geschiedt voor het sluiten van de overeenkomst (dus voordat de schenking tot stand is gekomen). Betalingen die zijn gedaan voordat de overeenkomst is getekend door de schenker en de ANBI zijn dus niet aftrekbaar als periodieke gift. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst voldaan worden. Als partijen hier niet alert op zijn, lopen zij zelfs het risico om eveneens niet te voldoen aan de vast en gelijkmatigheidsvereiste waardoor er gedurende de looptijd veel minder aftrekbaar is voor de schenker.

Jaarlijkse verslaglegging.
Een ANBI is verplicht haar jaarlijkse verslagen in openbaarheid te publiceren.
Ook Stichting Zwerfdieren Kreta publiceert die gegevens op haar website.
Die jaarlijkse verslagen vindt u hier.